NL - Algemene voorwaarden.


Algemene voorwaarden (Terms of Service)
1. Je bent 18 jaar of ouder of je hebt toestemming van je ouders/verzorger.

2. Je bent eigenaar van de rekening waarmee je betaald.

3. Je zult geen betalingen terugboeken, betwisten of terugdraaien. Ook opent u geen Dispute of vraagt u om een Chargeback.

4. Je maakt geen misbruik van je immateriele goederen, en verkoopt/geeft dit niet aan derde.

5. We hebben het recht elk account te verbannen/blokkeren als wij daar noodzaak voor zien.

6. Je gaat akkoord met deze voorwaarden door een aankoop te plaatsen op neighbourmc.craftingstore.net. NO REFUNDS WILL BE GRANTED

7. Wij hebben het recht om deze voorwaarden altijd aan te passen/te updaten zonder dit te hoeven melden aan de gebruikers.


1: Uw gegevens
Wij leveren uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet uit aan derden. Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om de website en de server te laten functioneren. We slaan uw IP adres en andere informatie zoals die van PayPal op indien nodig. Indien dit niet gewenst is, kunt u contact opnemen, wij verwijderen dan uw account en/of uw gegevens. Wij slaan ieder IP op zodat wij indien nodig de speler kunnen IP-bannen of een aankoop kunnen natrekken.

2: Aankopen op NeighbourMC
Aankopen zijn niet terug te draaien, eenmaal iets gekocht is de aankoop definitief. Een rank en/of andere vorm van beloning kan worden verwijderd indien wij daar noodzaak toe zien zonder een restitutie te geven. We kunnen de Items en Ranks altijd aanpassen zoals we zelf willen of compleet weghalen. Indien er sprake is van een ontzegging tot de server voor een (on)bepaalde tijd is het niet mogelijk om een schadevergoeding te krijgen. Gekochte goederen blijven uw eigendom, evenals bij een permanente ontzegging tot de server. Na aankoop is het niet mogelijk deze betaling ongedaan te maken.

3: Gebruik van onze diensten
Wij zijn niet aansprakelijk voor inhoud van de door ons geleverde diensten. Indien u problemen heeft met de inrichting van onze diensten (Discord, Minecraft, Website) kunt u contact opnemen.

4: Wijzigen van Software
We behouden ons het recht voor om, met of zonder kennisgeving, elke rangprijs die is uiteengezet te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om de inhoud van een specifieke rang te wijzigen – de voordelen van een bepaalde rang kunnen veranderen, en u hebt geen recht op de oude rangvoordelen als we deze wijzigen. U kunt er zeker van zijn dat geen rangvoordeel, of enig ander item in de winkel, zal worden gewijzigd zonder een geldige, server-balancerende reden.

5: Juridische Stappen
U stemt ermee in om het personeel, de eigenaren, hosts, adverteerders, functionarissen, directeuren, werknemers, partners en alle andere partijen die verband houden met het personeel van deze servers schadeloos te stellen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, stemt u ermee in om geen enkele rechtszaak of andere juridische uitdaging tegen het serverpersoneel aan te spannen om welke reden dan ook, ongeacht of deze verband houdt met uw aankoop of niet.

6: Diensten
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van deze website en alle geleverde diensten of inhoud op eigen risico beschikbaar wordt gesteld en aan u wordt geleverd. Het wordt u aangeboden zoals het is en we wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat noch wij, noch enige deelnemer aan de service professioneel advies van welke aard dan ook geeft en dat het gebruik van dergelijk advies of andere informatie uitsluitend op eigen risico is en zonder onze aansprakelijkheid van welke aard dan ook. In sommige rechtsgebieden zijn afwijzingen van impliciete garanties mogelijk niet toegestaan ​​en de bovenstaande disclaimer is mogelijk niet alleen op u van toepassing als deze betrekking heeft op impliciete garanties.

7: Immaterieel verlies
U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of ander immaterieel verlies ( zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van onze diensten.

8: Betrekking van het Pakket
Het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de dienst, de kosten om vervangende goederen en/of diensten te verkrijgen die voortvloeien uit een transactie die via de dienst is aangegaan, ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw


EN - General terms and conditions.


Terms and Conditions (Terms of Service)
1. You are 18 years or older or you have permission from your parents/guardian.

2. You own the account you pay with.

3. You will not reverse, dispute or reverse any payments. You also do not open a Dispute or request a Chargeback.

4. You do not misuse your intangible assets and do not sell/give them to third parties.

5. We have the right to ban/block any account if we see a need to do so.

6. You agree to these terms by placing a purchase on neighbourmc.craftingstore.net. NO REFUNDS WILL BE GRANTED

7. We have the right to adjust/update these terms and conditions at any time without having to notify the users.


1: Your data
We do not provide your personal information to third parties without your consent. Your personal information is only used to operate the website and server. We store your IP address and other information such as PayPal's if necessary. If this is not desired, you can contact us and we will delete your account and/or your data. We store each IP so that we can IP-ban the player or track a purchase if necessary.

2: Purchases on NeighborMC
Purchases cannot be reversed, once purchased, the purchase is final. A rank and/or other form of reward can be removed if we see a need to do so without refund. We can always adjust the Items and Ranks as we want or remove them completely. If there is a denial of access to the server for a (un)determined period of time, it is not possible to receive compensation. Purchased goods remain your property, as well as with a permanent ban on the server. After purchase, it is not possible to cancel this payment.

3: Use of our services
We are not liable for the content of the services provided by us. If you have problems setting up our services (Discord, Minecraft, Website), please contact us.

4: Changing Software
We reserve the right, with or without notice, to change any rank price set forth. We also reserve the right to change the content of a specific rank - the benefits of a particular rank may change, and you will not be entitled to the old rank benefits if we change them. Rest assured that no rank perk, or any other item in the store, will be changed without a valid, server-balancing reason.

5: Legal Action
You agree to indemnify the personnel, owners, hosts, advertisers, officers, directors, employees, partners and all other parties associated with the personnel of these servers. By agreeing to these terms, you agree not to bring any suit or other legal challenge against the server personnel for any reason, whether related to your purchase or not.

6: Services
You understand and agree that your use of this website and any services or content provided is made available and provided to you at your own risk. It is provided to you as is and we expressly disclaim all warranties of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. You understand and agree that neither we nor any participant in the service provides professional advice of any kind and that use of such advice or other information is solely at your own risk and without our liability of any kind. Some jurisdictions may not allow disclaimers of implied warranties and the above disclaimer may not apply to you only if it relates to implied warranties.

7: Immaterial loss
You expressly understand and agree that we shall not be liable for any direct, indirect, special, incidental, consequential or exemplary damages, including but not limited to damages for lost profits, goodwill, use, data or other intangible loss (even if we have been advised of the possibility of such damages) resulting from or arising out of the use of our services.

8: Relation to the Parcel
The use of or inability to use the service, the cost of obtaining replacement goods and/or services resulting from a transaction entered into through the service, unauthorized access to or alteration of your